Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Missie en visie

Een brug naar de toekomst.
 
Pontes is het Latijnse woord voor brug. Het woord `brug` kan op verschillende
manieren uitgelegd worden. De brug die eilanden verbindt en mensen en
culturen nader tot elkaar brengt.
 
De brug kun je ook zien als de brug voor  jonge mensen tussen het basisonderwijs
en het middelbaar beroepsonderwijs, de taak van het vmbo, voorbereidend
middelbaar beroeps onderwijs. In deze periode kunnen zij zich oriënteren op hun
toekomst en op welke wijze zij straks een bijdrage kunnen leveren aan onze
maatschappij. Dus ook een brug naar de toekomst.
 
Het Goese Lyceum locatie Bergweg beoogt voor deze jonge mensen een krachtige
en veilige leeromgeving te bieden met aandacht voor hoofd, hart en handen.
Daarom vinden wij het belangrijk dat modern en hedendaags beroepsonderwijs
wordt aangeboden, waarbij professionele docenten gebruik maken van informatica,
moderne werkvormen en adequate leermiddelen. Ook vinden wij het belangrijk dat
iedere leerling geloof en plezier kan hebben in het eigen kunnen en dat zijn
zelfvertrouwen wordt versterkt door aandacht te besteden aan sociale, culturele
en creatieve vaardigheden.
 
Tenslotte vinden wij het belangrijk dat een leerling ervaart dat hij gewaardeerd wordt
om de prestaties die hij op zijn eigen niveau levert. Dit alles kan alleen bereikt worden
wanneer er sprake is van een schoolklimaat waarbij;

-     een sfeer aanwezig is die gekenmerkt wordt door warmte,
      betrokkenheid en veiligheid;
-     een structuur van orde, rust en duidelijkheid wordt geboden;
-     ondersteuning verzorgd wordt die gericht is op extra hulp bij
      problemen met het zich eigen maken van de leerstof;
-     waardering is voor de prestaties van de leerling op zijn niveau.
 
Een dergelijk schoolklimaat staat of valt met een goede samenwerking
tussen school en ouders.
 
A.A. de Gans, sectordirecteur vmbo

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen