Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Vergaderingen

De Ouderraad vergadert minimaal 6 maal per jaar, in de aanwezigheid van een lid van de schoolleiding/directie. Dit gebeurt op school.

Aan de orde komen:

-  in en uitgaande stukken

-  aangevraagde projecten

-  lopende zaken op school

-  mededelingen vanuit directie

-  vragen vanuit de achterban rondom zaken op school


Er worden notulen gemaakt van deze vergaderingen.

Vergaderdata worden in afstemming met vergadering DMR en directie vastgesteld:

Eenmaal per jaar is er afstemmingsoverleg met de ouderraden van Pieter Zeeman te Zierikzee en van de locatie Bergweg.

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen