Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Verzuim


      We kennen de volgende soorten van verzuim:

       te laat komen
       Verzuim/spijbelen
       licht verzuim
       matig verzuim
       hardnekkig verzuim

Te laat komen

      Wanneer een leerling te laat is met een geldige reden, wordt dit gemeld bij
      de leerling-balie. De leerling laat bij de leerling-balie een aantekening het van
      (on)geoorloofd te laten komen en het tijdstip maken in zijn of haar weekrapport.

      Wanneer een leerling zich meer dan een 10 minuten te laat meldt en de reden
      is ongeoorloofd, dan wordt de te-laat-melding geregistreerd als ongeoorloofde
      afwezigheid voor dat lesuur (= spijbelen) en genoteerd in het weekrapport.

      De school neemt maatregelen als een leerling ongeoorloofd te laat komt.
      Komt een leerling voor de 6e keer te laat dan ontvangen ouders/verzorgers een
      brief met een waarschuwing voor een Halt-verwijzing. Een afschrift van deze brief
      gaat naar de leerplicht ambtenaar. Is een leerling voor de 9e keer te laat zonder
      geldige reden dan volgt een melding naar de leerplichtambtenaar. De leerplicht-
      ambtenaar kan vervolgens naar Halt verwijzen of een proces verbaal opmaken.


Verzuim/spijbelen

      Onder spijbelen wordt verstaan het willens en wetens niet aanwezig zijn tijdens
      de les. Wanneer er geen melding  van afwezigheid door de ouders is gedaan voor
      de aanvang van de periode van afwezigheid, is er sprake van ongeoorloofde
      afwezigheid. Er wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Een verzoek
      tot verlof wordt tenminste drie dagen van te voren ingediend bij de leerlingenbalie.

      De teamleider  geeft wel/geen toestemming.  
      De leerling kan de (al dan niet) verkregen toestemming ophalen bij de leerlingenbalie.
      De leerling-balie meldt de geoorloofde afwezigheid.


Licht Verzuim.

      Er is sprake van licht verzuim indien: de leerling(e) minder dan 3 achtereenvolgende
      schooldagen of maximaal 1/8 van het aantal lesuren in 4 weken ongeoorloofd afwezig
      is. De school neemt maatregelen. In ieder geval moeten de gemiste uren dubbel
      ingehaald worden.


Matig Verzuim.

      Er is sprake van matig verzuim indien: de leerling(e) meer dan 3 dagen, maar
      niet meer dan 7 achtereenvolgende schooldagen of meer dan 1/8 deel van het
      aantal lesuren in 4 weken ongeoorloofd afwezig is of als hij/zij meer dan 2 keer
      per schooljaar licht verzuimt. De school neemt maatregelen en meldt het verzuim
      aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal het verzuim toetsen. Dit
      kan leiden tot een Halt-verwijzing of proces-verbaal. Er wordt een voorwaarden-
      brief opgesteld.


Hardnekkig verzuim.

      De leerling(e) is meer dan 7 schooldagen achtereen of gedurende langere tijd
      meer dan een dag per week ongeoorloofd afwezig.School meldt het verzuim
      bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt in principe
      procesverbaal op. De school gaat op zoek naar een andere leerroute.


Tenslotte nog enkele opmerkingen

      Verzoeken tot het verkrijgen van extra vakantie worden in principe niet gehonoreerd
      doch er kan sprake zijn van dringende gezinsomstandigheden. In dat geval dient een
      verzoek schriftelijk bij de teamleider  onder- of bovenbouw te worden ingediend.
      In de periodes van schoolonderzoeken en proefwerkperioden of in een periode
      voorafgaand of aansluitend aan de zomervakantie wordt geen extra vakantie
      toegekend. Ziekmeldingen vinden plaats bij de leerlingbalie. Bij twijfel wordt
      er overleg gepleegd  met de ouders/verzorgers thuis. Een leerling die ziek naar
      huis gaat wordt telefonisch aangekondigd. Indien dit niet lukt dan wordt het
      verzoek van terugmelding via het weekrapport gedaan.


Het volledige protocol ten aanzien van Verzuim en Verwijdering is op school in te zien.
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen