Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Time-out


De Time-Out is een voorziening van het
samenwerkingsverband Oosterscheldegebied.
De voorziening is bedoeld voor leerlingen die
ingeschreven staan op één van de scholen voor
voortgezet onderwijs van het samenwerkings-
verband. Deze leerlingen stagneren of dreigen
te stagneren in hun schoolse ontwikkeling.


Middels een plaatsing op de Time-Out wordt nagestreefd leerlingen binnen 12 weken
hun leerroute te laten vervolgen op de school van inschrijving.

Doelstelling:
Door leerlingen tijdelijk (MAXIMAAL 12 weken) buiten het onderwijs te plaatsen
wordt er gewerkt aan h
et ontwikkelen van voorwaarden bij de leerling voor de terugkeer
naar het reguliere voortgezet onderwijs, d.m.v.:

-        Onderzoek en evt. diagnosestelling
-        Opstellen begeleidings- / handelingsplan
-        Verbeteren van de leerattitude van de leerling
-        Werken aan evt. leerachterstanden
-        Werken aan gedragsverandering d.m.v. begeleiding
-        Groeien op sociaal-emotioneel gebied
-        Voorbereiden stamschool / leerling op terugkeer leerling
-        Opzetten/ uitvoeren van ambulante begeleiding op stamschool
-        Verminderen / opheffen handelingsverlegenheid van de stamschool
-        Terugplaatsing of transfer
-        D.m.v. contacten hulpverlenende instanties de ontwikkeling van de
         leerling zoveel mogelijk positief beïnvloeden

Aanmelding
-        De zorgcoördinator van de school waar de leerling ingeschreven staat, de stamschool, 
         meldt de leerling aan.
-        De intake vindt na overleg met de stamschool plaatst op de Time-Out.
-        Bij het intake gesprek zijn de leerling, ouder/verzorger, mentor, zorgcoördinator van
         de stamschool en de docent van de Time-  Out aanwezig.

Voorwaarden plaatsing
-        Leerling en ouders zijn gemotiveerd.
-        Leerling moet in staat zijn en bereid zijn tot cognitief en sociaal leren.
-        
Leerling is bereid om aan onderzoek en begeleiding van orthopedagoog of maatschappelijk
         deskundige mee te werken.
-        Leerling en ouder ondertekenen een contract.
-        Stamschool volgt de ontwikkeling van de leerling, levert planners en werk aan en is bereid
         tot terugplaatsing / werken aan het verminderen van de handelingsverlegenheid

Geen plaatsing bij het ontbreken van één van bovengenoemde voorwaarden;
-Structureel oppositioneel en crimineel gedrag
-ZMOK-profiel
-Problematisch drugsgebruik
-IQ lager dan 75

 

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen