Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Leerlinggebonden financiering
Leerlingen met een 'rugzak' zijn leerlingen met een positieve beschikking van een commissie voor indicatiestelling. Voor hen is er leerling-gebonden financiering.

Met ingang van schooljaar 2003/2004 is het mogelijk dat ouders hun kind via de wetswijzigingen
inzake leerling-gebonden financiering (LGF) kunnen aanmelden bij het regulier v.o. van hun keuze.
Het betreft leerlingen die zijn gediagnosticeerd voor één van de Regionale ExpertiseCentra (REC's)
van cluster 1 / 2 / 3 / 4 Kortweg:
• leerlingen met een visuele handicap (cluster 1)
• leerlingen met een auditieve en/of communicatieve handicap (cluster 2)
• leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn en/of lichamelijk gehandicapte leerlingen of langdurig zieke
  leerlingen (cluster 3)
• leerlingen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek en zieke kinderen met
  psychiatrische problematiek en daaruit  voortkomende sociaal-emotionele problemen (cluster 4).

De plaatsing van deze leerlingen is gericht op integratie in, en het kunnen volgen
van regulier voortgezet onderwijs. Plaatsing is gericht op het kunnen behalen van
een diploma in één van de aangeboden leerroutes van onze school.

Opvang van LGF-geïndiceerde leerlingen is mogelijk, mits aan voorwaarden wordt voldaan: 

Er kan in redelijke mate worden tegemoetgekomen aan de specifieke hulpvraag van het kind in de volgende opzichten:
1. pedagogisch
2. didactisch
3. sociaal-emotioneel

Bovendien wordt het volgende in aanmerking genomen:
• kennis en vaardigheden van docenten
• aard van het schoolgebouw en de daarin aanwezige voorzieningen
• materiaal, leer- en hulpmiddelen.

Iedere LGF-geindiceerde leerling heeft een persoonlijk begeleiderdie o.a. opreedt op als intermediair
tussen leerling en docenten. Hij is de aanspreekpersoon voor de leerling in de school.
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen