Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
LWOO
Leerlingen afkomstig uit groep 7-8 van het basisonderwijs of
speciaal onderwijs en die een cito score lager dan 523 hebben worden aangemeld bij de Permanente
Commissie Leerlingen zorg. Ze worden uitgenodigd voor nader onderzoek om leerachterstanden vast
te stellen op de gebieden lezen/spelling en rekenen. Wanneer deze achterstanden zodanig zijn dat hun
ontwikkeling zonder extra ondersteuning wordt belemmerd dat geeft de pcl een beschikking lwoo/pro af. Deze leerlingen hebben gedurende langere tijd ondersteuning nodig binnen hun schoolloopbaan.


Wat is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?

Een leerling kan leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen als het extra ondersteuning nodig heeft om een diploma te halen. Als een leerling lwoo krijgt, volgt het onderwijs in een van de vier leerwegen van het vmbo. Het lwoo vervangt het vroegere individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) en het speciaal voortgezet onderwijs voor kinderen met leerproblemen en opvoedingsmoeilijkheden (svo-lom).
Voor gehandicapte leerlingen bestaat er leerlinggebonden financiering (rugzak). Deze leerlingen komen niet in aanmerking voor lwoo.

Invulling leerwegondersteunend onderwijs
Lwoo krijgt op verschillende manieren vorm. Scholen mogen hierin hun eigen keuzes maken. Het kan variëren van bijlessen en huiswerkbegeleiding tot trainingen om een leerling beter te laten studeren. Een leerling kan extra begeleiding tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten de lessen om of zelfs buiten de muren van de school. Lwoo hoeft niet vier jaar te duren, een of twee jaar is ook mogelijk.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor leerwegondersteunend onderwijs?

Denken u en de basisschool dat uw kind gebaat is bij leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), dan wordt dit in het schooladvies vermeld en kunt u uw kind aanmelden bij een vmbo-school. De vmbo-school beslist of uw kind in aanmerking komt voor lwoo. De regionale verwijzingscommissie voortgezet (rvc-vo) onderwijs bepaalt of de school extra geld krijgt om uw kind te begeleiden.

Onderzoek vmbo-school
Na de aanmelding doet de vmbo-school een onderzoek naar de leervermogens van uw kind (intelligentieonderzoek) Deze gegevens worden eventueel aangevuld met een onderzoek naar het persoonlijk functioneren van uw kind. Daarnaast bestudeert de school het onderwijskundig rapport van uw kind. Dit is een rapport waarin de basisschool de leervorderingen van uw kind heeft gebundeld. U heeft recht op een afschrift van het onderwijskundig rapport van uw kind. De vmbo-school vraagt ook naar uw mening over de onderzoeksgegevens en de aanvraag van lwoo.
De vmbo-school bepaalt op basis van het onderzoek welke extra zorg uw kind nodig heeft.

Beslissing
De vmbo-school beslist over lwoo. De regionale verwijzingscommissie beslist of de school extra geld krijgt. Alle regionale verwijzingscommissies hanteren dezelfde toelatingseisen. Uw kind wordt beoordeeld op basis van drie vaste criteria: leerachterstand, leervermogen (IQ) en sociaal-emotionele problematiek.

Positief besluit
Voldoet uw kind aan de toelatingscriteria, dan geeft de verwijzingscommissie een positief besluit aan school. Met dit besluit ontvangt de school geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om uw kind extra begeleiding te geven. U ontvangt een kopie van dit besluit.

Bezwaarschrift
De regionale verwijzingscommissie kan beslissen dat uw kind niet in aanmerking komt voor lwoo. In dat geval kunnen zowel u als de vmbo-school een bezwaarschrift indienen. Als de vmbo-school bezwaar maakt tegen de beslissing, dan stuurt de school u een kopie van de afwijzing en het bezwaarschrift toe.

Advies van de regionale verwijzingscommissie
Als uw kind bij een rvc-vo is aangemeld voor bijvoorbeeld lwoo, dan kan het gebeuren dat de commissie vindt dat uw kind in het praktijkonderwijs beter tot zijn recht komt. In dat geval roept de regionale verwijzingscommissie of de school u op voor een gesprek. Uw mening speelt vervolgens een rol in het uiteindelijke besluit tot praktijkonderwijs of lwoo.
 
Bron:postbus 51
Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen