Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Zorg in de school
Zorg in de school.

Begeleiding is van toepassing op:
-    Het “leren-leren”.
-    Het kiezen van afdeling, studie of beroep.
-    De sociaal-emotionele ontwikkeling.
                                                                  
De volgende mensen spelen hierin een rol;

Het kernteam en vakdocenten begeleiden het
leerproces. De mentor begeleidt de leerling
ten aanzien van de hierboven genoemde aspecten.
Eventueel schakelt hij/zij anderen hierbij in.
De mentor is tevens contactpersoon tussen school en
thuis. De leerlingbegeleider en zorgcoördinator
ondersteunen leerlingen op pedagogisch en
didactisch gebied.

Teamleiders onder- en bovenbouw ondersteunen
de goede gang van zaken in de onder-en bovenbouw. De schooldecaan begeleidt de
leerling bij het kiezen van een studie richtingen vervolgopleiding, loopbaanoriëntatie-
en keuze begeleiding. De vertrouwenspersoon is iemand bij wie leerlingen en
personeelsleden terecht kunnen met zaken die een vertrouwelijk karakter hebben.
Het zorgteam ondersteunt de docenten en leerlingen. De ondersteuning kan betrekking
hebben op orthopedagogische- en didactische hulp, werkvormen e.d. De checkin/out
biedt opvang voor leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben om hun
werk op school goed te doen en of te onderzoeken of alternatieven voor handen zijn
om zijn/haar werk te verbeteren. (Verder zijn er contacten met externen om leerlingen
te adviseren en te ondersteunen.)

De volgende voorzieningen spelen een rol binnen de zorgstructuur.
-    Zorg- en advies team
-    Periodiek geneeskundig onderzoek
-    Zorgteam

Het zorgteam

Trudy de Lorm: leerling coördinator onderbouw
Tesse van Rooij: leerling coördinator bovenbouw
Amy de Regt: Internbegeleider onderbouw
Ronald Bun: Internbegeleider onderbouw
Linda van Aardenne: Internbegeleider bovenbouw
Jordan Takiddine: Internbegeleider bovenbouw
Rene van Aalst: Internbegeleider (langdurig) zieke kinderen 
Marjo Walhout: pedagogisch ondersteuner  

Zorg-en adviesteam.(zat)
Sinds een aantal jaren functioneert op onze locatie een zat. Dit zat adviseert de school
en ondersteunt leerlingen en ouders waar we ten aanzien van de begeleiding aanvullende
expertise nodig hebben. In het zat zijn een jeugdarts (ggd), een maatschappelijk werker
(smwo), een leerplichtambtenaar (gemeente), medewerker van bureau Jeugdzorg(bjz),
en medewerkers van het zorgteam vertegenwoordigd.(op afroep kunnen we ook andere
expertise inroepen). Eventueel kunnen deze vertegenwoordigers na overleg met ouders
helpen om te verwijzen naar externe instanties. Met de jeugdarts/verpleegkundige kunt
u een afspraak maken voor een consult. De leerlingen kunnen een afspraak maken via
het zorgteam. Ouders en leerlingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met de
jeugdarts. Aan een persoonlijk en direct contact geeft de arts sterk de voorkeur.
Onderzoek op indicatie is voor alle leerlingen mogelijk. Met de maatschappelijk
werker kan via de mentor en of zorgteam afspraken worden gemaakt voor
begeleiding binnen- dan wel buiten de school.

Periodiek geneeskundig onderzoek.
Alle 13-jarigen worden voor onderzoek door de jeugdverpleegkundige uitgenodigd.
Ook is er de mogelijkheid een afspraak te maken voor een advies en of onderzoek
voor alle leerlingen.

Zorgteam.
Het zorgteam is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen met betrekking
tot de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen met een specifieke
hulpvraag.

Algemene taken:
Intake nieuwe leerlingen. Begeleiden, adviseren en ondersteunen kernteams,vakdocenten
en leerlingen met een specifieke hulpvraag. Het verzorgen van informatie betreffende
leerlingen in het dossier, ondersteunen van docenten bij het opstellen en realiseren van
handelingsplannen en updaten leerlingvolgsysteem. het aansturen en afstemmen
van activiteiten van mentoren en docenten in kader van leerlingbegeleiding.

Specifieke taken van het zorgteam zijn:
Het adviseren van de schoolleiding van scholingsprojecten deskundigheids-bevordering
van team en of individuele docenten met betrekking tot de zorgstructuur. Het onderhouden
van contacten met externe instanties met betrekking tot de zorgbreedte in het onderwijs
en onderwijskundige ontwikkelingen in het algemeen. Het onderhouden van contacten
met een orthopedagogisch en didactisch centrum (opdc) rec- instellingen, pcl ,
(speciaal)basisonderwijs en praktijkonderwijs en maakt afspraken over ambulante
begeleiding voor individuele leerlingen die extra zorg behoeven. Het verzorgen van
diagnostische en remediërende ondersteuning ten behoeve van leerlingen.

Het Goese Lyceum locatie Bergweg verzorgt:
Begeleiding van leerlingen met dyslexie, dyscalculie, en leerlingen waar sprake is
van extra motorische ondersteuning. Hulp- en studie lessen voor verschillende vakken
en of vakgebieden. Trainingen op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling.
Verlenen van vrijstelling voor het volgen van vakken. Individuele begeleiding en
advisering bij het kiezen van vervolgopleidingen en/of het toeleiden naar arbeidsmarkt.
Individuele onderwijsarrangementen indien nodig.


 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen