Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Motorische Remedial Teaching

Motorische Remedial Teaching  
Zorgverbreding op Het Goese Lyceum
Binnen het zorgstelsel van Het Goese Lyceum krijgt motorische remedial teaching (MRT) ruim aandacht. Jaarlijks is er één docent belast met de invulling van deze lessen. Binnen de formatie wordt voor MRT jaarlijks één taakuur ingezet.

Het gaat bij MRT niet alleen om de motoriek als een functie op zichzelf, maar om de algemene bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling. De motoriek van kinderen ontwikkelt zich door te bewegen en te spelen. Ongeveer 20% van de kinderen blijft qua motorische ontwikkeling achter ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Veilig meedoen met de lessen lichamelijke opvoeding wordt een probleem wanneer een kind niet mee kan,deze onveilige situatie ontstaat niet alleen op motorisch gebied maar ook op sociaal gebied. Wanneer een leerling niet samen kan spelen met anderen heeft dat invloed op de sociale ontwikkeling.
Wie niet mee kan komen of spelen staat letterlijk buiten de groep.

Het begrip MRT
" Onder motorisch remedial teaching wordt verstaan het verlenen van specifieke bijstand in het motorische veld aan leerlingen die speciale aandacht nodig hebben " (CML-LO 1977).

De MRT les biedt een specifiek stukje zorg. De MRT zal, gemakkelijker dan in de regulierles lichamelijke opvoeding aanleiding kunnen zijn tot verwijzing naar de therapeut. De MRT-les zal leiden tot indicaties voor de leraar die 'de gewone' lessen verzorgt, zodat hij in de differentiatie van aanpak en stofkeuze rekening kan houden met bijzondere behoeften. Ook wordt tijdens de MRT les het mogelijk gemaakt om specifieke sportonderdelen af te ronden met een beoordeling. De leerlingen hoeven dit dan niet meer in de reguliere les te doen. MRT kan niet los worden gezien van de doelstellingen van het bewegingsonderwijs en het onderwijs in het algemeen en is daardoor van grote waarde. Via MRT kunnen kinderen met achterstanden op het gebied van bewegen worden geholpen opdat ze na verloop van tijd mee kunnen komen met de meerderheid van hun klas op een niveau dat daarbij past. Het is daardoor mogelijk het zelfvertrouwen te laten groeien wat een positieve impuls kan geven aan het totale functioneren van een kind.Doelstellingen om MRT aan te bieden kunnen als volgt worden omschreven:
Algemene doelstellingen:
1. Het op het motorische vlak bevorderen van een optimale ontwikkeling van minder goede bewegers; behalve het bewegen kan (daardoor) ook de sociaal-emotionele ontwikkeling verbeteren. MRT heeft wat dit betreft een bewezen effect.
2. Het behouden of verkrijgen van plezier in bewegen en het bevorderen van een positieve instelling tegenover bewegen, waardoor ook de minder goede bewegers een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Anders gezegd: het voorkomen van demotivatie en afhaken.
Korte termijn doelstellingen (periode van drie maanden tot een half jaar):
1. de leerling kan beter meedoen in de lessen lichamelijke opvoeding
2. de leerling heeft meer plezier in de lessen lichamelijk opvoeding
3. de leerling heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties
4. de leerling beweegt beter, makkelijker, effectiever
Vaak zijn de resultaten van een periode MRT ook in de klas, op het schoolplein en thuis zichtbaar. Het gaat dan niet alleen om resultaten op het vlak van bewegen, maar ook op cognitief en sociaal-emotioneel gebied zijn vaak goede resultaten zichtbaar.

Jeugdarts
In de gymles selecteert de docent-LO wie er in aanmerking komt voor de steunlessen. In overleg met ouders/verzorgers en de leerling wordt afgesproken of er ook wordt deelgenomen aan MRT.
De jeugdarts wordt uitgenodigd één van de eerste lessen MRT bij te wonen. Tijdens deze les zal hij/zij de leerlingen nog wat extra oefeningen laten doen. De jeugdarts nodigt naar aanleiding van zijn observaties tijdens deze MRT-les mogelijk ouders en leerling uit voor een consult. Dit onderhoud kan bijvoorbeeld gaan over: houding (rug), overgewicht, conditie, lichamelijke verzorging en dergelijke.

Invulling en voorwaarden MRT lessen
Twee MRT-lessen per week zou de meeste vruchten afwerpen maar in de praktijk wordt er één keer per week deelgenomen aan de MRT-les gedurende twee perioden van negen weken. In totaal maximaal achttien lessen gedurende het brugjaar. Deelname aan de lessen MRT is nu alleen mogelijk in de eerste klas. Leerlingen uit de tweede klas die MRT nodig hebben kunnen nu nog niet deelnemen, dit is wel gewenst.


©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen