Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Mentor

TAAKOMSCHRIJVING MENTOR
1. Algemene omschrijving van de taak
De mentor is de spil in de contacten tussen school, thuis en leerling
en verzorgt een zo groot mogelijk aantal lessen aan zijn/haar lesgroep.
De mentor is aanspreekpunt voor een groot aantal zaken die betrekking hebben op het algemene reilen en zeilen van Het Goese Lyceum. 

   
Mentorenlijst 2017-2018

Tot de taken van de mentor worden de volgende hoofdbestanddelen gerekend:
• Het verstrekken van informatie aan de leerlingen met betrekking tot de schoolorganisatie
• Het verstrekken van informatie over leerlingen van zijn groep aan collega-docenten
  en/of het zorgteam en In   voorkomende gevallen in nauw overleg met de teamleider
• Contact onderhouden met ouder(s) en / of verzorger(s)
• Het mede uitdragen en voorleven voor een door het team gedragen pedagogisch
  klimaat in de school.

2. Specifieke omschrijving van de hoofdbestanddelen.
 
Taken
* De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. De mentor werkt onder verantwoordelijkheid
  van de teamleider.
* Voert leerling-gegevens in in het leerlingvolgsysteem (LVS).
* Bewaakt de resultaten van de leerlingen en bespreekt deze met hen, ook met de vakdocenten.
* Begeleidt/adviseert betreffende het plannen van werkzaamheden.
* Voert gesprekken met de leerlingen over schoolse zaken (indien gewenst over persoonlijke zaken).
* Verwijst naar remedial teacher/counsellor/decaan indien hiertoe aanleiding is.
* Informeert docenten als er problemen zijn.
* Onderhoudt de noodzakelijke contacten met ouders.
* Houdt de teamleider (en ouders)op de hoogte van het onvoldoende functioneren van de leerlingen.
* Brengt verslag uit aan teamleider over ondernomen en te ondernemen actie.
* Is aanwezig op ouderavonden voor de betreffende klas.
* Bereidt rapportvergaderingen voor met de teamleider.
* Heeft telefonisch contact met ouders van leerlingen die ‘bespreekgeval’ of doublant zijn n.a.v.
  rapportvergaderingen.
* Bespreekt zijn mentorleerlingen op rapport- en teamvergaderingen en maakt een plan van aanpak
  i.o.m. docenten.
* Bewaakt de sfeer in de klas.
* Is bereid klassenactiviteiten te organiseren en neemt deel aan de door school voor zijn groep
   georganiseerde   activiteiten (bijvoorbeeld    Sinterklaasactiviteit, projectdagen, excursies,
   atletiekdagen etc)
* Woont mentorenvergaderingen bij.
* Meldt leerlingen aan bij ZAT (indien nodig) Onderneemt zelf geen actie naar externe
  hulpverleningsinstantie.
  Indien externe hulpverleningsinstantie de mentor benadert, verwijst hij naar teamleider,
  zorgcoördinator ,   vertrouwenspersoon of remedial teacher.
* Begeleidt leerlingen op verzoek van het ZAT (in samenwerking met leden van het
  zorgadviesteam)
* Neemt bij ziekte na één week contact op met het thuisfront: de leerlingenbalie informeert
  de teamleider en mentor
* Coördineert inhalen van huiswerk.

Specifieke taken voor mentoren brugklas:
• geeft studielessen a.d.h.v. methode
• maakt 2 x per jaar een verslag m.b.t. voortgang mentorleerlingen voor basisschoolleerkrachten.
• Bezoekt de bijeenkomst voor basisschoolleerkrachten
• Werkt mee aan selectie van tutoren
• Werkt mee aan afname IST/Fes (voor hv/twvo klassen)


Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen